Meet2date  
 
 
 


Algemene voorwaarden Meet2date

1. Meet2date probeert single's tot elkaar te brengen waardoor vriendschap tot stand kan komen. Meet2date heeft daarbij slechts een faciliterende en intermediaire rol en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van andere deelnemers, b.v. in een geval wanneer een persoonlijke ontmoeting met een "match" niet tot stand komt.

2. De website van Meet2date is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten die op de Meet2date website staan te wijzigen, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, of te reproduceren.

3. De deelnemers worden geacht zich correct te gedragen en de andere deelnemers met respect te behandelen. Er dienen geen vragen gesteld te worden die kwetsend kunnen zijn, w.o. seksuele intimiderende uitingen of discriminerende bewoordingen. Indien dit wel gebeurd dan zal de deelnemer per direct van deelname worden uitgesloten en dient onmiddellijk de zaal te verlaten.

4. De aanbetaling van 7,50 is bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien een betaling niet binnen 14 werkdagen is ontvangen, dan behoudt Meet2date zich het recht voor om de inschrijving te annuleren.

5. Meet2date zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van het inschrijfgeld die reeds betaald is. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien er reeds een partner is gevonden.

6. Meet2date is gerechtigd haar algemene voorwaarden en prijzen/tarieven te wijzigen, waarbij deze, na bekendmaking op haar website, onmiddellijk van toepassing zijn.

7. Meet2date aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verspreiding van met enig virus geïnfecteerde informatie.

8. Meet2date is gerechtigd zonder opgave van redenen een inschrijving te weigeren voor een speeddating avond. Tevens behoudt Meet2date zich het recht voor, om een speeddating avond te annuleren wegens tekort aan belangstelling. Deelnemers hebben dan de keuze tussen enerzijds volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld, of anderzijds de keuze om zich in te schrijven voor een andere avond speeddating.

9. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.